Generalforsamling

Om generalforsamlingen:

Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgang af maj måned. Nedenfor kan du læse et uddrag fra vedtægterne om generalforsamlingen

§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
4) Forslag
5) Forelæggelse og godkendelse af budget
6) Valg af formand for bestyrelsen
7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
8) Valg af suppleanter
9) Valg af revisor
10) Eventuelt


Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst tre ugers varsel af bestyrelsen eller administrator. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Årsrapport og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Et medlem har ret til at stille forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Forslag skal være bestyrelsens formand i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 4. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst en uges varsel af bestyrelsen eller administrator. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, ¼ af medlemmerne efter fordelingstal eller ejendomsadministrator forlanger det. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

Stk. 5. Medlemmet og dennes ægtefælle/registrerede partner/samlever, myndigt husstandsmedlem, befuldmægtiget samt medlemmers myndige børn, der bor i en forældrekøbt ejerlejlighed i ejendommen, har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Ejendomsadministrator, revisor og personer indbudt af bestyrelsen eller administrator har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk. 6. Til hver ejerlejlighed hører én stemmeret, uanset om ejerlejligheden ejes af flere i forening. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever eller af en myndig person, som har fået skriftlig fuldmagt hertil. Fuldmagt til første generalforsamling er også
gyldig til ekstraordinær generalforsamling i henhold til stk. 4, medmindre fuldmagten er tilbagekaldt.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal efter fordelingstal, bortset fra beslutninger nævnt i stk. 8.

Stk. 8. Vedtagelse af forslag om
A. væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør,
B. salg af væsentlige dele af fælles bestanddele og tilbehør eller
C. ændring af denne vedtægt
kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer efter fordelingstal er repræsenteret på generalforsamlingen. Mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer efter fordelingstal skal stemme for forslaget. Der kan med en uges varsel indkaldes til en ny generalforsamling, hvis mindre end 2/3 af samtlige medlemmer efter fordelingstal er repræsenteret på generalforsamlingen, men der samtidig opnås et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer efter fordelingstal. Den nye generalforsamling skal afholdes inden otte uger. Her kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 efter fordelingstal, uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret.

Stk. 9. Har 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemt for et forslag men var ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer ikke til stede, så kan bestyrelsen beslutte, at der ikke afholdes en fysisk generalforsamling i henhold til stk. 8. I stedet kan afstemningen om forslaget ske ved, at medlemmerne afgiver brevstemme enten som afstemning på papir, via e-mail eller ved digital afstemning via internettet. Bestyrelsen eller administrator skal sende en anmodning til medlemmerne om at afgive stemme. Anmodningen skal indeholde beskrivelse af, hvad der stemmes om, hvordan afstemningen foregår, og hvornår afstemningen slutter. Anmodningen skal sendes med mindst en uges varsel til at afgive stemme. Resultatet af afstemningen sendes til medlemmerne senest en uge efter afstemningens afslutning.
Stk. 10. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent, som skriver beslutningsreferatet. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden og stilles til rådighed for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen.