Nyhedsbreve

Her på siden vil du kunne finde de tre seneste nyhedsbreve. Som ejer af en bolig i Det Flexible Hus får du dem også tilsendt via e-mail sammen med referater fra bestyrelsesmøder. Hvis du ikke har modtaget dem via e-mail så kan det skyldes, at du ikke har oplyst e-mail adressen til vores administrator eller har skiftet e-mail adresse. Vær opmærksom på, at det p.t. kun er den, der i DEAS’ system er indskrevet som “ejer 1”, der får disse e-mails. Der arbejdes på, at “ejer 2” også vil modtage dem.


Nyhedsbrev vedr. nabobyggeri

Bestyrelsen har på vegne af Det Flexible Hus indgået en aftale med Skanska vedr. byggeriet på nabogrunden.

Det er vigtigt at understrege, at Det Flexible Hus ikke har nogen indflydelse på hvilken type lejligheder, der skal bygges og heller ikke bygningens udseende. Det samme gør sig gældende for udformningen og placeringen af den parkeringskælder, der skal etableres. Det er en sag mellem Skanska, By & Havn og Københavns Kommune. Det er sidstnævnte, som skal udstede den endelige byggetilladelse.

For bestyrelsen har det været vigtigt at opnå en aftale, der bl.a. sikrede os:

  • En fri passage ved østgavlen (ved nr. 40), så man fortsat kan gå imellem de to bygninger, når den nye bygning er færdig
  • Mulighed for at køre ind og ud af gården under byggeprocessen

I processen med at lave aftalen er vi bl.a. stødt på udfordringer i form af, at vores fundament visse steder går ind på deres grund. En anden udfordring har været, at Skanska mente, at de havde retten til at bygge klos op ad vores øst gavl fra stueplan og op til 7. sal, hvilket indebar problemer ift. de beboere i nr. 40, der har vinduer i gavlen. Det viste sig, at de kun havde ret til at bygge op af denne gavl op til 2. sals højde, da der ikke er vinduer i gavlen på disse lejligheder.

Aftalen er endt med, at der ikke bliver bygget op af gavlen, og at der efter byggeriets færdiggørelse vil være en 2 meter bred passage for gående og cyklende. Afstanden mellem de to bygningers gavle vil være 4,5 meter. Nabobygningen vil dog have et skur stående op af deres gavl, og derfor vil gangpassagen være 2 meter bred. Flere detaljer fremgår af aftalens pkt. 5.

Ligeledes er det aftalt, at der vil være mulighed for at køre ind og ud af gården også i byggeperioden. Der vil dog være enkelte tidspunkter i den periode, hvor hele indkørslen kan være spærret.

Bestyrelsen vil senere denne måned oprette en side på foreningens hjemmeside, hvor der løbende vil blive lagt informationer om bl.a. byggeriets tidsplan, som vi vil modtage fra Skanska hver tredje uge. Det vil dog først ske, når Skanska har opnået den endelige byggetilladelse og dermed har færdiggjort deres projekt. I bilag 6.1. kan få et indtryk af den kommende bygning. Når bestyrelsen evt. modtager flere tegninger, vil de blive lagt på foreningens hjemmeside.

I forbindelse med processen, der har strakt sig over 10 måneder, og hvor Skanska i starten regnede med et halvt år til at indgå en aftale, har bestyrelsen haft en advokat tilknyttet for at sikre, at vi kunne opnå den bedst mulige aftale og ikke mindst være opmærksomme på juridiske konsekvenser. Det er bestyrelsens vurdering, at vi ikke var kommet frem til det ønskede resultat uden denne assistance. Denne omkostning løber op i kr. 137.500,- .

Hele aftalen er vedhæftet. Evt. spørgsmål bedes sendt til bestyrelse@detflexiblehus.dk.


Nyhedsbrev for december 2020 for Det Flexible Hus

Blødgøringsanlæg

Klargøringen af rørledningen og installationen af blødgøringsanlægget er nu afsluttet. Siden fredag d. 11. december har blødgøringsanlægget været oppe at køre. For at sikre en gnidningsfri indfasning af blødere vand i foreningen, har vi i samarbejde med leverandøren, sænket vandets hårdhedsgrad fra 23dH til 12dH. Efter nytår bliver vandets hårdhedsgrad sat ned til de anbefalede 8dH, hvor vi også kommer til at omdele en anbefaling i forhold til tilpasning af husholdningsapparater.

Nabobyggeri

Bestyrelsen har afholdt yderligere et møde med Skanska, og det er forventningen, at der vil blive lavet en aftale i løbet af de kommende uger. En aftale, der bl.a. indebærer, at Skanska har indvilget i ikke at bygge direkte op ad gavlen ved opgang 40 og derved spærre for gennemgang mellem de to bygninger. Så snart en aftale er på plads, vil foreningens ejere naturligvis få besked. I referatet fra seneste bestyrelsesmøde er der lidt flere informationer.

Skrald

For at undgå ekstraopkrævninger fra Københavns Kommune er det vigtigt, at alt pap foldes sammen, inden det lægges i containeren. Pizzabakker, aviser, beskyttelsespapir (som ligner pap, men ikke er det) og flamingo må ikke komme i papcontainerne.

Følgende containere skal benyttes til overnævne ting:

Papcontainere: udelukkende pap, som er foldet sammen

Restaffald: pizzabakker, flamingo, leveringssedler og beskyttelsespapir

Aviscontaineren (står samme sted som flaskecontaineren ude på stikvejen): aviser og reklamer

Læs gerne forklaringen i rummene på hvad, der skal i hvilke containere. Hvis man alligevel skulle være i tvivl, kan man med fordel finde svaret her: https://www.detflexiblehus.dk/affald-hvad-skal-hvor/

Lukning for det varme vand

I forbindelse med service på foreningens varmvandsveksler vil der være lukket for det varme vand mandag d. 11. januar kl. 11.00-14.00.

Jul & nytår

Højtiden får står for døren og husk i forbindelse med tilberedning af julemaden, at det altid er en god ide at sørge for, at man ikke hælder overskydende fedt og lignende i køkkenvasken, da vandlåsen og rørene hurtigt stoppes til af fedt. Skulle uheldet være ude, så kan du her læse mere om, hvordan du renser vandlås m.v.: https://www.detflexiblehus.dk/rensning-af-vandlaase/


Nyhedsbrev for november 2020 for Det Flexible Hus

Nabobyggeri

Bestyrelsen er fortsat i dialog med Skanska vedr. byggeriet på nabogrunden. Foreningen har modtaget et udkast til aftale, som nu er kommenteret fra bestyrelsen og sendt retur. Aftalen skal bl.a. være med til at sikre, at Skanska ikke bygger op ad gavlen ved opg. 40. Da der endnu ikke er indgået en aftale mellem Skanska og Det Flexible Hus, er der heller ikke givet en byggetilladelse fra Københavns Kommune.

Blødgøringsanlæg

Der er planlagt forberedende VVS arbejde mandag d. 7. december. Der vil være lukket for vand mellem kl. 08.00-15.00. Selve anlægget forventes at være klart til at tage i brug i slutningen af uge 51. Praktisk information om diverse tilpasninger til blødt vand udsendes inden anlægget tages i brug.

Paprummet

Husk at folde pap sammen inden det bliver lagt i papcontaineren. Hvis du møder en beboer, der ikke har foldet pappet sammen, så gør gerne vedkommende opmærksom på, at det skal gøres. Husk at pizzabakker ikke skal i papcontainerne (det er dagrenovation).

Tilmelde DEAS i e-Boks

Alene sidste år brugte foreningen kr. 16.301 til portoudgifter. Denne udgift kan minimeres kraftigt, hvis man som ejer tilmelder DEAS i sin e-Boks. Så er du sikker på at få indkaldelse til generalforsamling, regnskab/budget og andre vigtige meddelelser, som foreningen ellers ville skulle sende ud med post. Hvis man er mere end en, der står som ejer af lejligheden, så er det vigtigt, at alle tilmelder DEAS i deres e-Boks. Vejledning til tilmelding: https://deas.dk/kontakt/kontaktoverblik/tilmeld-dig-digital-post-fra-deas

Siden sidste nyhedsbrev

Der er blevet gennemført en oprydning og bortskaffelse af cykler o. lign.

I opgang 34 og 40 er cylinderlåsene blevet skiftet i gadedørene.

Skraldeskuret har fået skiftet hængelås ud med cylinderlås. Man skal huske at låse efter sig.

Der er blevet skiftet motorer i flere af opgangenes ventilationssystem.

Fugearbejde på gavl v. opg. 28 blev startet, men er blevet udskudt til foråret 2021, da det viste sig, at der var fugt bag de gamle fuger. Arbejdet vil blive genoptaget til foråret, når det har fået tid til at tørre, og fugten er væk.

Elevatorerne har fået nye glidesko på elevatorstolen (kassen man står i) og elevatordørene.

Der er blevet gennemført kloak tv-inspektion af flere af foreningens kloakrør.