Nyhedsbreve

Her på siden vil du kunne finde de tre seneste nyhedsbreve. Som ejer af en bolig i Det Flexible Hus får du dem også tilsendt via e-mail sammen med referater fra bestyrelsesmøder. Hvis du ikke har modtaget dem via e-mail så kan det skyldes, at du ikke har oplyst e-mail adressen til vores administrator eller har skiftet e-mail adresse. Vær opmærksom på, at det p.t. kun er den, der i DEAS’ system er indskrevet som “ejer 1”, der får disse e-mails. Der arbejdes på, at “ejer 2” også vil modtage dem.


Nyhedsbrev, april 2021 for Det Flexible Hus

Trappevask uge 13

På grund af påske er trappevasken i denne uge blevet udført tirsdag d. 30. marts.

Vinduespudsning

Den årlige vinduespolering vil ske med start mandag i uge 16. Det er ydersiden af altanerne samt de vinduer, hvor der ikke er altaner, der bliver pudset.

Multifunktionsrummet (fælleslokale)

Multifunktionsrummet er altid åbent og kan til enhver tid anvendes af beboerne i Det Flexible Hus. Ved større arrangementer skal lokalet dog bookes, hvilket gøres ved at skrive til bestyrelse@detflexiblehus.dk

Rummet er ikke et festlokale og kan således ikke bruges til fester efter kl. 22. Derimod kan det bruges til alle former for dagsarrangementer, eks. børnefødselsdag, legestue, studiekreds mv.

På foreningens hjemmeside kan du se, om lokalet er booket: https://www.detflexiblehus.dk/multifunktionsrum/

Husk også at rydde op efter brug. Man skal selv bortskaffe affald, som ikke skal stilles i det tilstødende rum med håndvask. Vi har desværre oplevet på det seneste, at man har ”reserveret” lokalet ved at lægge en seddel på et bord, og at der er blevet efterladt bl.a. tomme flasker.

Filter til emhætte

Tidligere har det været muligt at bestille filtre til emhætten i køkkenet gennem bestyrelsen. Bestyrelsen mener ikke længere, at foreningen skal varetage dette, da det er den enkelte ejers ansvar. Samtidigt er der flere, der har skiftet emhætte til et andet mærke, hvilket ville gøre bestyrelsens koordineringsarbejde yderlige større. Har man den oprindelige emhætte, fra da bygningen blev opført, kan man på foreningens hjemmeside finde forhandlere. Hvis man skifter selve emhætten, er det vigtigt at sikre sig, at den har ”passivt sug”.

Ind- og udflytning

Har du solgt din lejlighed og skal fraflytte Det Flexible Hus, så har vi samlet et par praktiske informationer på foreningens hjemmeside.

Nabobyggeri

På foreningens hjemmeside finder du siden https://www.detflexiblehus.dk/nabobyggeri/, hvor der løbende vil blive lagt informationer, når bestyrelsen modtager disse fra Skanska. Siden er nu opdateret med den første tidsplan, der er kommet fra Skanska. Her vil du også kunne læse mere om, hvordan du kan forholde dig ift.  støj og støv gener i forbindelse med byggeriet.

Generalforsamling

Foreningens årlige generalforsamling var sat til onsdag d. 5. maj. Men efter de seneste meldinger fra myndighederne er den nu udsat. Ny dato tilgår så hurtigt som muligt. Indkaldelse vil blive fremsendt jf. foreningens vedtægter: https://www.detflexiblehus.dk/generalforsamling/

Der er flere bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller, så det kunne være en god ide allerede nu at overveje, om det kunne være noget for dig at deltage i foreningens bestyrelsesarbejde.

Hyggezoner uden biler

GF Ørestad har nu oprettet to midlertidige bilfri aktivitetszoner i Sivegaden. Du kan læse mere om det her: http://orestad.net/nyheder/news-article/article/kan-den-fysiske-indretning-skabe-mere-liv-i-sivegaden.html

Siden sidst

Der er blevet udskiftet dækglas to steder i forbindelse med belysningen i opgang 28 og 36. Bestyrelsen har efterset alle opgange, og der vil over den kommende tid blive skiftet dækglas de steder, hvor det enten mangler eller er gået i stykker. I forbindelse med arbejdet med at sikre mod bl.a. mus rundt om bygningens fundament vil der efter påske blive lagt granitskærver på den strækning, der er i gården mellem opgang 38 og 40. Derudover vil der blive ryddet op i muslingebedene.


Nyhedsbrev, marts 2021 for Det Flexible Hus

Rengøring

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser vedrørende rengøringen. Det er vigtigt, at vi har en grundig beskrivelse af eventuelle mangelfuld rengøring og også gerne fotodokumentation, som vi kan tage videre til Aamann & Wulff (A&W), som har opgaven. Vi vil samtidig gerne opfordre til, at man også orienterer sig i aftalen med A&W, som ligger på hjemmesiden, så man kan se, hvad der rent faktisk er med i aftalen. Vi vil også opfordre til, at vi hjælper hinanden med at holde opgangene pæne og rene – fri for cykler, barnevogne, sko, mv. – og eksempelvis indimellem støvsuger mellem lejlighederne, når man alligevel er i gang med at gøre rent i sin lejlighed.

Kørsel i gården

Vi har desværre oplevet flere, der har kørt ind over bl.a. græsarealerne. Skaderne bliver udbedret i den kommende tid, og omkostningerne dækkes af dem, der har forårsaget dem.

Mus

Sidste år blev der konstateret mus ved opgang 30 og 40, hvorefter bestyrelsen fik iværksæt sikring mod indtrængen ved bl.a. fundamentet. Nu er der blevet konstateret mus ved bl.a. opgang 38. Derfor har bestyrelsen iværksæt sikring rundt om hele ejendommen. Arbejdet vil være gennemført i den kommende uge.

Cykeltyveri

Der har desværre været to cykeltyverier inden for de seneste par måneder. Begge tyverier har fundet sted i cykelparkeringen i kælderen. Derfor er det vigtigt, at man sikrer sig, at døren smækker helt i, både når man går ind og ud af kælderdørene.

Emhætte

Det er vigtigt at sikre sig, at ens emhætte ikke har ”aktivt sug”. Det ødelægger desværre suget i hele opgangen. Derfor er det vigtigt, at din emhætte har det, der hedder ”passivt sug”.

Nabobyggeri

På foreningens hjemmeside finder du siden https://www.detflexiblehus.dk/nabobyggeri/ , hvor der løbende vil blive lagt informationer, når bestyrelsen modtager disse fra Skanska. Her vil du også kunne læse mere om, hvordan du kan forholde dig ift.  støj- og støvgener i forbindelse med byggeriet.

Generalforsamling

Foreningens årlige generalforsamling bliver onsdag d. 5. maj. Indkaldelse vil blive fremsendt jf. foreningens vedtægter: https://www.detflexiblehus.dk/generalforsamling/

Der er flere bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller, så det kunne være en god ide allerede nu at overveje, om det kunne være noget for dig at deltage i foreningens bestyrelsesarbejde. Det er vigtigt, at vi har en veldrevet forening med styr på økonomien og planer for at holde bygningen i god stand.

Skrald og affald

Det er vigtigt, at vores affaldscontainere ikke bliver fyldt mere, end at lågene kan lukkes. Samtidigt er det vigtigt, at der ikke henstilles så meget storskrald, at de andre containervogne ikke nemt kan trækkes ud. Hvis ovenstående ikke overholdes, kan vi ikke forvente, at renovationen tømmer vores skraldeskur. Her er en oversigt over, hvornår de forskellige ting afhentes:

Hver mandag: restaffald og storskrald

Hver fredag: bioaffald, plast og pap

Fredag i ulige uger: metal og elektronik

Onsdag hver 8. uge: batterier

Affaldssuget tømmes hver tirsdag og fredag.

Er der ikke er plads i skraldeskuret til dit storskrald, så vent med at sætte det ned, til efter skralderummet er blevet tømt om mandagen. Alternativt kan man benytte sig af:

Miljøstation Bellakvarter, P-hus 1, Dea Trier Mørchs Vej, der har åbent tirsdag og torsdag kl. 17-20

Sydhavn Genbrugscenter, der har åbent alle dage. Se tider på https://sydhavngenbrugscenter.kk.dk/

Forårstip

Foråret nærmer sig, og det er snart tid at få efterset og vedligeholdt altanen. Her finder du et par tips: https://www.detflexiblehus.dk/altan/

Husk at jordaffald ikke må afleveres i vores affaldsskur, men det skal køres på en genbrugsplads.

Siden sidst

De beboere, der ønskede at gøre brug at tilbuddet om reparation af hængelås til kælderrum, har nu fået udført dette.

Der er blevet skiftet tre ventilationsmotorer på toppen af taget for opg. 36 th, 36 tv og 34 th.

Låsen i bagdøren på opgang 40 er blevet skiftet. Husk det er vigtigt, at man ikke selv begynder at smøre gadedøre mod gården og parken. Det er en bestyrelsesopgave, da det kræver en speciel olie. Husk også at man altid skal bruge håndtaget. Når man bare trækker i nøglen, så bliver låsen hurtigere ødelagt.

Dørtelefonens videomodul ved opg. 28 er repareret.

Hovedindgangsdørene ud mod både gård og park er blevet efterset, justeret og smurt. Dørene ud mod gården ved opgang 30 og 34 skal have skiftet beslag. Dette vil blive udført hurtigst muligt.


Nyhedsbrev for januar 2021 for Det Flexible Hus

VIGTIGT – servicering af hængelåse på alle kælderrum

Vores låsesmed (Protect Låse) har henvendt sig angående vores hængelåse. Hængelåsene er nu ved at have en alder, hvor de kraftigt trænger til at blive serviceret, og diverse sliddele i låsene skal udskiftes. Hvis dette ikke bliver gjort i tide, så risikerer man, at hængelåsen går i stykker og ikke kan ”reddes”.

Normalt er det den enkelte beboers eget ansvar at få dette gjort. Vi har dog indhentet et godt tilbud fra Protect Låse, hvor han gennemgår alle låse og skifter nødvendige reservedele for 3 – 5.000,- plus moms for hele foreningen. Dette har vi valgt at takke ja til på foreningens vegne.

Serviceringen vil blive delt op i to omgange og foregå på følgende måde:

  1. Protect Låse giver bestyrelsen ~60 midlertidige hængelåse
  2. Bestyrelsen omdeler midlertidige hængelåse og indsamler de nuværende hængelåse fra beboerne samt en ekstranøgle, som låsesmeden skal bruge for at tjekke, at låsen virker, når han er færdig med at servicere den
  3. Protect Låse servicerer hængelåsene og giver dem tilbage til bestyrelsen inden for en uges tid
  4. Bestyrelsen omdeler de servicerede hængelåse, nøgler, samt indsamler de midlertidige låse

Bestyrelsen vil tage kontakt til den enkelte beboer via e-mail igennem DEAS’s e-mailsystem, hvor nyhedsbrevet også bliver omdelt, for videre koordinering, når det bliver deres tur. Har du fået ny e-mail, bedes du kontakte DEAS, så de kan få den.

City Parkeringsservice – opdateret aftale

Bestyrelsen har genforhandlet vores kontrakt med City Parkeringsservice. I dag får vi 20% provenu af alle udskrevne bøder i vores gård. Fremadrettet vil vi få et provenu på 35%.

Blødgøringsanlæg

Blødgøringsanlægget er nu indstillet til det ønskede kalkniveau. Dette betyder, at vi har sænket vandets hårdhedsgrad fra 23dH til 8dH. Vandets hårdhedsgrad sænkes ikke yderligere, da ved en hårdhed på 8dH vil der stadigvæk være kalk og mineraler i vandet.

For at få det største udbytte af det bløde vand er der nogle ting, som alle beboere nu kraftigt opfordres til at gøre:

  1. Opvaskemaskinen skal omstilles til ovenstående hårdhed. Skulle du ikke længere have manualen for din opvaskemaskine, rådes du til at google ”manual” efterfulgt af din opvaskemaskines serienummer
  2. Ved dosering af vaskepulver til både vaske- og opvaskemaskine kan mængden reduceres. Se anvisninger på vaskepulverpakken.
  3. Forbrug af shampoo, balsam og sæbe kan reduceres
  4. Forbrug af rengøringsmidler kan reduceres (mindre behov for afkalkning mv.)

Vi har i december haft TV-kloakinspektion, som kunne konkludere, at der bliver brugt alt for meget sæbe, som nu har sat sig fast i kloakken som hårde aflejringer. Derfor er det meget vigtigt, at der ikke bliver brugt for meget sæbe fremadrettet.

Vi har ydermere fået taget de første vandprøver og fået udført en Kim22 analyse for at tjekke vandets bakterieindhold. Resultatet viste, at vandets kvalitet efter blødgøringsanlægget er inden for grænseværdierne under betegnelsen ”GOD”. Fremadrettet vil vi få taget vandprøver 4x årligt for at følge med i bakterieindholdet i vores drikkevand.

Dansk Kabel TV – opdateret internethastigheder

For nogle uger siden fik vi en henvendelse fra en beboer, som forespurgte, om vi havde mulighed for at gå i dialog med Dansk Kabel TV om de nuværende hastigheder/priser. Det arbejde er nu færdiggjort, og vi har underskrevet en ny kontrakt med dem. For dig, som bruger, betyder det følgende:

PrispunktNuværende hastighedNy hastighed
 DKK 109,-75/75 Mbit symmetrisk100/100 Mbit symmetrisk
 DKK 159,-125/125 Mbit symmetrisk200/200 Mbit symmetrisk
 DKK 199,-200/200 Mbit symmetrisk400/400 Mbit symmetrisk
 DKK 239,-300/300 Mbit symmetrisk*600/600 Mbit symmetrisk
 DKK 12,-Service Udvidet BBService Udvidet BB
Derudover tilbydes følgende som en del af abonnementet:– Ubegrænset “flatrate” adgang til internettet
– Op til 10 e-mailadresser
– Webmail med spamfilter

*600/600Mbit er en optil hastighed, men med en garanteret minimumshastighed på 450/450Mbit.

Vi har tidligere haft et prispunkt, som hed 299,- for en 400/400 Mbit forbindelse. De beboere, som på nuværende tidspunkt har dette prispunkt, vil automatisk blive sat ned i pris til 239,-. Alle beboere vil automatisk blive justeret op i hastighed i forhold til deres nuværende prispunkt, og du skal derfor ikke gøre noget aktivt, medmindre du vil ændre i dit prispunkt.

De nye hastigheder træder i kraft fra om ca. 3 uger. Ønsker du at ændre i dit abonnement (opgradere/nedgradere din løsning), bedes du vente med at kontakte Dansk Kabel TV indtil efter d. 11/02/2021, da kundeservice ikke vil kunne se den nye aftale før det.

Nye skilte skal gøre det lettere at sortere affald

Der er blevet ryddet op i skraldeskuret i gården og sat nye, overskuelige skilte op for hver affaldstype, som du kan aflevere – både på dansk og engelsk. Bestyrelsen opfordrer endnu engang til, at beboere sorterer sit affald efter bedste evne. I nærmeste fremtid vil der igen blive udleveret en affaldsguide fra Københavns Kommune. Vær opmærksom på, at du ved fraflytning selv er ansvarlig for at bortskaffe store mængder storskrald! 

Oprydning i fællesrummet

Der har desværre den seneste tid været flere gange, at der ikke er blevet ryddet op i fællesrummet efter man har benyttet det. Bestyrelsen opfordrer kraftigt til, at husordenen for rummet bliver overholdt: https://www.detflexiblehus.dk/wp-content/uploads/2020/05/husorden-for-multifunktionsrum-2014-marts.pdf

Nøgleboks

Der er blevet ophængt en nøgleboks på gelænderet mellem opgang nr. 30 og nr. 32. Dette er ikke tilladt, og derfor bedes ejeren fjerne den inden for en uge. Sker det ikke, så vil bestyrelsen få den fjernet. Ejeren kan efterfølgende kontakte bestyrelsen for udlevering af boksen.

Nabobyggeri

Der er ikke kommet yderligere informationer vedrørende byggeriet på nabogrunden siden sidste nyhedsbrev. På foreningens hjemmeside er der nu lavet en side, https://www.detflexiblehus.dk/nabobyggeri/ , hvor der løbende vil blive lagt informationer, når bestyrelsen modtager disse fra Skanska.

”Den Hvide Mappe”

I forbindelse med opførelsen af Det Flexible Hus i 2007 fik de første ejere udleveret en hvid mappe med diverse vejledninger til vedligeholdelse af de ting, der fulgte med lejligheden. Hvis du ikke har denne mappe, så kan indholdet findes på foreningens hjemmeside https://www.detflexiblehus.dk/vedligehold-vejledninger/

Du skal dog være opmærksom på, at flere af dokumenterne kan være forældede.

Gadedøre

I den kommende måned vil gadedøre (både mod gård og park) blive eftergået for fejl og mangler.

Generalforsamling

Foreningens årlige generalforsamling bliver onsdag d. 5. maj. Indkaldelse vil blive fremsendt jvnf. foreningens vedtægter: https://www.detflexiblehus.dk/generalforsamling/

Siden sidst

Foreningens varmvandsvekslere er blevet efterset. Det sker hvert andet år.

Højttalermodul ved dørtelefon er skiftet i opgang 38.

De to lamper, der hænger på skraldeskuret, har fået skiftet pærer, så de ikke lyser for kraftigt.


Nyhedsbrev vedr. nabobyggeri

Bestyrelsen har på vegne af Det Flexible Hus indgået en aftale med Skanska vedr. byggeriet på nabogrunden.

Det er vigtigt at understrege, at Det Flexible Hus ikke har nogen indflydelse på hvilken type lejligheder, der skal bygges og heller ikke bygningens udseende. Det samme gør sig gældende for udformningen og placeringen af den parkeringskælder, der skal etableres. Det er en sag mellem Skanska, By & Havn og Københavns Kommune. Det er sidstnævnte, som skal udstede den endelige byggetilladelse.

For bestyrelsen har det været vigtigt at opnå en aftale, der bl.a. sikrede os:

  • En fri passage ved østgavlen (ved nr. 40), så man fortsat kan gå imellem de to bygninger, når den nye bygning er færdig
  • Mulighed for at køre ind og ud af gården under byggeprocessen

I processen med at lave aftalen er vi bl.a. stødt på udfordringer i form af, at vores fundament visse steder går ind på deres grund. En anden udfordring har været, at Skanska mente, at de havde retten til at bygge klos op ad vores øst gavl fra stueplan og op til 7. sal, hvilket indebar problemer ift. de beboere i nr. 40, der har vinduer i gavlen. Det viste sig, at de kun havde ret til at bygge op af denne gavl op til 2. sals højde, da der ikke er vinduer i gavlen på disse lejligheder.

Aftalen er endt med, at der ikke bliver bygget op af gavlen, og at der efter byggeriets færdiggørelse vil være en 2 meter bred passage for gående og cyklende. Afstanden mellem de to bygningers gavle vil være 4,5 meter. Nabobygningen vil dog have et skur stående op af deres gavl, og derfor vil gangpassagen være 2 meter bred. Flere detaljer fremgår af aftalens pkt. 5.

Ligeledes er det aftalt, at der vil være mulighed for at køre ind og ud af gården også i byggeperioden. Der vil dog være enkelte tidspunkter i den periode, hvor hele indkørslen kan være spærret.

Bestyrelsen vil senere denne måned oprette en side på foreningens hjemmeside, hvor der løbende vil blive lagt informationer om bl.a. byggeriets tidsplan, som vi vil modtage fra Skanska hver tredje uge. Det vil dog først ske, når Skanska har opnået den endelige byggetilladelse og dermed har færdiggjort deres projekt. I bilag 6.1. kan få et indtryk af den kommende bygning. Når bestyrelsen evt. modtager flere tegninger, vil de blive lagt på foreningens hjemmeside.

I forbindelse med processen, der har strakt sig over 10 måneder, og hvor Skanska i starten regnede med et halvt år til at indgå en aftale, har bestyrelsen haft en advokat tilknyttet for at sikre, at vi kunne opnå den bedst mulige aftale og ikke mindst være opmærksomme på juridiske konsekvenser. Det er bestyrelsens vurdering, at vi ikke var kommet frem til det ønskede resultat uden denne assistance. Denne omkostning løber op i kr. 137.500,- .

Hele aftalen er vedhæftet. Evt. spørgsmål bedes sendt til bestyrelse@detflexiblehus.dk.